Trường Đại học Công ngh?Thông tin - Thông tin - thông báo //atsexuk.com/thong-tin-thong-bao vi Trường Đại học Công ngh?Thông tin - Thông tin - thông báo //atsexuk.com/thong-bao-ket-qua-tuyen-chon-sinh-vien-nhan-hoc-bong-gems-university-nam-hoc-2023-2024 <a href="//atsexuk.com/thong-bao-ket-qua-tuyen-chon-sinh-vien-nhan-hoc-bong-gems-university-nam-hoc-2023-2024"><img class="teaserimage" typeof="foaf:Image" src="//atsexuk.com/sites/vi/files/styles/thumbnail/public/teaserimage/no_image_available.png?itok=8RtLdAEc" alt="Thông báo kết qu?tuyển chọn  sinh viên nhận học bổng GEMS University năm học 2023-2024" title="Thông báo kết qu?tuyển chọn  sinh viên nhận học bổng GEMS University năm học 2023-2024" /></a><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Căn c?công văn s?202311-138/SC/PALS ngày 03/11/2023 v?việc tuyển chọn sinh viên nhận học bổng GEMS University năm học 2023-2024;</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Nay, PALS thông báo kết qu?phỏng vấn học sinh nhận Học Bổng GEMS University năm học 2023-2024, danh sách c?th?như sau như sau:</span></span></span></p> <div> <table> <colgroup> </colgroup> <tbody> <tr> <td> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">STT</span></span></span></p> </td> <td> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">H?Tên</span></span></span></p> </td> <td> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">MSSV</span></span></span></p> </td> <td> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Kết qu?lt;/span></span></span></p> </td> <td> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Ghi chú</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">1</span></span></span></p> </td> <td> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Bùi Thiên An</span></span></span></p> </td> <td> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">23520001</span></span></span></p> </td> <td> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Đ?điều kiện</span></span></span></p> </td> <td> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Học bổng: 15 triệu</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">2</span></span></span></p> </td> <td> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Nguyễn Ngọc Nhung</span></span></span></p> </td> <td> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">21521248</span></span></span></p> </td> <td> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Đ?điều kiện</span></span></span></p> </td> <td> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Học bổng: 15 triệu</span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">3</span></span></span></p> </td> <td> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Phan Nguyễn Kiều My</span></span></span></p> </td> <td> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">23520965</span></span></span></p> </td> <td> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Đ?điều kiện</span></span></span></p> </td> <td> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Học bổng: 15 triệu</span></span></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Lưu ý: Mức học bổng của sinh viên có th?thay đổi nếu sinh viên không hoàn thành cam kết t?học Tiếng Anh 4h/tuần.</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Mọi thông tin chi tiết xem tại: </span><a href="//forum.uit.atsexuk.com/node/566854"><span style="color:#000000;">//forum.uit.atsexuk.com/node/566854</span></a></span></span></p> <p class="rteright"><em><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">H?Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công ngh?Thông tin</span></span></span></em></p> <p> </p> </div></div></div> Wed, 29 Nov 2023 08:24:29 +0000 xhnv_hangdt 18254 at //atsexuk.com //atsexuk.com/thong-bao-ket-qua-tuyen-chon-sinh-vien-nhan-hoc-bong-gems-university-nam-hoc-2023-2024#comments Trường Đại học Công ngh?Thông tin - Thông tin - thông báo //atsexuk.com/thong-bao-lich-dkhp-hk2-nam-hoc-2023-2024 <a href="//atsexuk.com/thong-bao-lich-dkhp-hk2-nam-hoc-2023-2024"><img class="teaserimage" typeof="foaf:Image" src="//atsexuk.com/sites/vi/files/styles/thumbnail/public/teaserimage/no_image_available.png?itok=8RtLdAEc" alt="Thông báo lịch ĐKHP HK2 năm học 2023-2024" title="Thông báo lịch ĐKHP HK2 năm học 2023-2024" /></a><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Chào các bạn sinh viên!</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">P.ĐTĐH thông báo lịch ĐKHP HK2 năm học 2023-2024 của SV gồm 4 đợt như sau:</span></span></span></p> <ul> <li aria-level="1"> <p class="rtejustify" role="presentation"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">T?9h00 ngày 28/12/2023 đến 23h00 ngày 30/12/2023: SV xác nhận ĐKHP (đợt xác nhận) đã được P.ĐTĐH và VPCCTĐB nạp d?liệu trước đó.</span></span></span></p> </li> <li aria-level="1"> <p class="rtejustify" role="presentation"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">T?9h00 ngày 02/01/2024 đến 23h00 ngày 04/01/2024: SV ĐKHP (đợt chính thức) trên h?thống phần mềm quản lý. Đ?tạo điều kiện thuận lợi cho SV nên P.ĐTĐH chia thành 3 đợt nh?như sau:</span></span></span></p> </li> </ul> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">+ T?9h00 ngày 02/01/2024 đến 23h00 ngày 02/01/2024: SV thuộc các khóa tuyển năm 2021 (khóa 16) tr?v?trước được ĐKHP.</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">+ T?9h00 ngày 03/01/2024 đến 23h00 ngày 03/01/2024: SV thuộc khóa tuyển năm 2022 (khóa 17) tr?v?trước được ĐKHP (các SV chưa tiến hành đăng ký ngày 02/01/2024 nói trên vẫn được phép ĐKHP).</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">+ T?9h00 ngày 04/01/2024 đến 23h00 ngày 04/01/2024: SV thuộc khóa tuyển năm 2023 (khóa 18) tr?v?trước được ĐKHP (các SV chưa tiến hành đăng ký ngày 03/01/2024 nói trên vẫn được phép ĐKHP).</span></span></span></p> <ul> <li aria-level="1"> <p class="rtejustify" role="presentation"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">T?9h00 ngày 09/01/2024 đến 23h00 ngày 11/01/2024: SV ĐKHP (đợt điều chỉnh) trên h?thống phần mềm quản lý.</span></span></span></p> </li> <li aria-level="1"> <p class="rtejustify" role="presentation"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">T?9h00 ngày 19/02/2024 đến 23h00 ngày 23/02/2024: SV ĐKHP (đợt cứu xét) trên h?thống phần mềm quản lý.</span></span></span></p> </li> </ul> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Bắt đầu HK2 năm học 2023 ?2024: Ngày 19/02/2024</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Đ?ngh?các bạn tân SV khóa tuyển năm 2023 liên h?với c?vấn học tập đ?được hướng dẫn, tư vấn cách ĐKHP.</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Mọi thông tin chi tiết xem tại: </span><a href="//student.uit.atsexuk.com/thongbao/thong-bao-lich-dkhp-hk2-nam-hoc-2023-2024"><span style="color:#000000;">//student.uit.atsexuk.com/thongbao/thong-bao-lich-dkhp-hk2-nam-hoc-2023-2024</span></a></span></span></p> <p class="rteright"><em><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">H?Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công ngh?Thông tin</span></span></span></em></p> <p> </p> </div></div></div> Wed, 29 Nov 2023 08:22:50 +0000 xhnv_hangdt 18249 at //atsexuk.com //atsexuk.com/thong-bao-lich-dkhp-hk2-nam-hoc-2023-2024#comments Trường Đại học Công ngh?Thông tin - Thông tin - thông báo //atsexuk.com/thong-bao-ve-viec-phuc-khao-diem-thi-giua-hoc-ky-1-nam-hoc-2023-2024 <a href="//atsexuk.com/thong-bao-ve-viec-phuc-khao-diem-thi-giua-hoc-ky-1-nam-hoc-2023-2024"><img class="teaserimage" typeof="foaf:Image" src="//atsexuk.com/sites/vi/files/styles/thumbnail/public/teaserimage/no_image_available.png?itok=8RtLdAEc" alt="Thông báo v?việc phúc khảo điểm thi Giữa học k?1 năm học 2023-2024" title="Thông báo v?việc phúc khảo điểm thi Giữa học k?1 năm học 2023-2024" /></a><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Thân chào các bạn sinh viên,</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Hiện nay nhiều môn thi đã công b?điểm thi Giữa k? sinh viên nếu có thắc mắc, khiếu nại v?điểm s?lưu ý thực hiện đăng ký phúc khảo điểm thi trực tiếp trên h?thống tương t?quy trình phúc khảo điểm thi Cuối k?</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Quy trình tham khảo tại đây: </span><a href="//daa.uit.atsexuk.com/thongbao/mot-so-quy-trinh-danh-cho-sinh-vien#phuctradiem"><span style="color:#000000;">//daa.uit.atsexuk.com/thongbao/mot-so-quy-trinh-danh-cho-sinh-vien#phuctradiem</span></a></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Sinh viên lưu ý đăng ký phúc khảo trong vòng 5 ngày k?t?ngày công b?điểm, sau thời gian này Văn phòng s?không tiếp nhận x?lý.</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Mọi thông tin chi tiết xem tại: </span><a href="//oep.uit.atsexuk.com/vi/tb-vv-phuc-khao-diem-thi-giua-hoc-ky-1-nam-hoc-2023-2024"><span style="color:#000000;">//oep.uit.atsexuk.com/vi/tb-vv-phuc-khao-diem-thi-giua-hoc-ky-1-nam-hoc-2023-2024</span></a></span></span></p> <p class="rtejustify"> </p> <p class="rteright"><em><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">H?Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công ngh?Thông tin</span></span></span></em></p> <h1 style="text-align:justify; margin-top:11px; margin-bottom:11px; padding:0pt 0pt 3.75pt 0pt"> </h1> </div></div></div> Wed, 29 Nov 2023 08:21:39 +0000 xhnv_hangdt 18244 at //atsexuk.com //atsexuk.com/thong-bao-ve-viec-phuc-khao-diem-thi-giua-hoc-ky-1-nam-hoc-2023-2024#comments Trường Đại học Công ngh?Thông tin - Thông tin - thông báo //atsexuk.com/danh-gia-nang-luc-se-la-ky-thi-chung-de-xet-tuyen-vao-truong-dai-hoc <a href="//atsexuk.com/danh-gia-nang-luc-se-la-ky-thi-chung-de-xet-tuyen-vao-truong-dai-hoc"><img class="teaserimage" typeof="foaf:Image" src="//atsexuk.com/sites/vi/files/styles/thumbnail/public/teaserimage/no_image_available.png?itok=8RtLdAEc" alt="Đánh giá năng lực s?là k?thi chung đ?xét tuyển vào trường Đại học " title="Đánh giá năng lực s?là k?thi chung đ?xét tuyển vào trường Đại học " /></a><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Đó là nhận định của TS Nguyễn Đức Nghĩa - nguyên Phó Giám đốc ĐHQG-HCM, tại Hội ngh?tổng kết công tác t?chức k?thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) ĐHQG-HCM năm 2023, d?thảo k?hoạch năm 2024 và định hướng k?thi năm 2025. Hội ngh?do ĐHQG-HCM t?chức tại TP.HCM vào chiều 24/11.</span></span></span></p> <p class="rtecenter"> TS Nguyễn Đức Nghĩa nêu đ?xuất v?công tác t?chức k?thi ĐGNL.<em> Ảnh: </em><strong>Thu Thảo</strong></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Qua 6 năm triển khai, k?thi ĐGNL đã tạo được s?tin cậy đối với các cơ s?giáo dục đào tạo, ph?huynh, thí sinh trên toàn quốc, góp phần vào s?thành công của công tác tuyển sinh đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) trong toàn h?thống giáo dục Việt Nam.</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-size:20px;"><strong><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="color:#000000;">K?thi được cải tiến liên tục</span></span></strong></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">PGS.TS Nguyễn Minh Tâm - Phó Giám đốc ĐHQG-HCM, đánh giá: “Kết qu?của k?thi ĐGNL không ch?được dùng đ?tuyển sinh cho các cơ s?đào tạo trong h?thống ĐHQG-HCM mà còn được 97 trường ĐH, CĐ s?dụng đ?xét tuyển thí sinh. K?thi này đã giúp tuyển chọn những thí sinh có năng lực phù hợp với mục tiêu đào tạo của ĐHQG-HCM cũng như các cơ s?giáo dục khác?</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Bên cạnh s?gia tăng v?quy mô t?chức, s?lượng thí sinh, ông Tâm cho rằng tính hiệu qu?của k?thi ĐGNL còn th?hiện ?việc làm thay đổi nhận thức, phương pháp học tập của học sinh, góp phần định hướng cho học sinh THPT học một cách toàn diện hơn. Điều này phù hợp với định hướng phát triển đào tạo của nền giáo dục đại học Việt Nam trong tương lai.</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">V?công tác t?chức, ĐHQG-HCM cũng nhận được s?phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn v?tham gia, đồng thời áp dụng thêm chuyển đổi s?trong nhiều khâu nên đạt kết qu?khá tốt.</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Theo PGS.TS Minh Tâm, k?thi ĐGNL ĐHQG-HCM s?được cải tiến liên tục đ?nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu của các bên liên quan, thích ứng trước những điều chỉnh của B?GD&amp;ĐT và góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho những thí sinh s?dụng kết qu?d?thi đ?xét tuyển đại học.</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Tại Hội ngh? các đại biểu đã lắng nghe 4 tham luận, gồm: Báo cáo tổng kết công tác t?chức thi ĐGNL ĐHQG-HCM giai đoạn 2018-2023, k?hoạch năm 2024 và định hướng năm 2025 (TS Nguyễn Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo ĐHQG-HCM); Công tác phối hợp t?chức thi và s?dụng kết qu?k?thi ĐGNL ĐHQG-HCM đ?tuyển sinh tại Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM (TS Nguyễn Trung Nhân - Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM); Công tác phối hợp t?chức thi và s?dụng kết qu?k?thi ĐGNL ĐHQG-HCM đ?tuyển sinh tại Trường ĐH Lạc Hồng (TS Lâm Thành Hiển - Hiệu trưởng Trường ĐH Lạc Hồng); Hiệu qu?công tác tuyển sinh bằng kết qu?k?thi ĐGNL ĐHQG-HCM (PGS.TS Nguyễn Đình Tuyên - Phó Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Bách Khoa).</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Trong đó, tham luận v?Hiệu qu?công tác tuyển sinh bằng kết qu?k?thi ĐGNL ĐHQG-HCM của đại diện Trường ĐH Bách Khoa nhận được nhiều s?quan tâm t?các đại biểu. Phó Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Bách Khoa đánh giá: “Theo thống kê t?năm 2018-2021, t?l?sinh viên xét tuyển vào trường theo phương thức ĐGNL có năng lực học tập tốt, đạt điểm trung bình tích lũy cao hơn so với phương thức xét điểm k?thi tốt nghiệp THPT?</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Sau phần báo cáo tham luận, các đại biểu đã có cuộc thảo luận, đóng góp ý kiến đ?nâng cao chất lượng của k?thi ĐGNL và đ?ra một s?giải pháp đ?cải thiện công tác t?chức thi trong năm 2024 và 2025.</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-size:20px;"><strong><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="color:#000000;">S?công b?thang điểm chi tiết</span></span></strong></span></p> <p class="rtecenter"> Toàn cảnh buổi thảo luận tại Hội ngh?<em> Ảnh:</em> <strong>Thu Thảo</strong></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Liên quan đến việc m?rộng quy mô t?chức, TS Nguyễn Thanh Trọng - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc T?Miền Đông, đ?ngh?ĐHQG-HCM nên phối hợp thêm nhiều tỉnh thành đ?giúp học sinh ?vùng sâu vùng xa d?dàng tiếp cận k?thi ĐGNL.</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo (TTKT&amp;ĐGCLĐT) Nguyễn Quốc Chính cho rằng đ?xuất của Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc T?Miền Đông rất hợp lý, trùng với quan điểm của ĐHQG-HCM là đưa k?thi ĐGNL đến gần hơn với các thí sinh. Sắp tới, ĐHQG-HCM s?lên k?hoạch triển khai c?th?cho việc này.</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">V?áp dụng chuyển đổi s?trong k?thi ĐGNL, ThS Cù Xuân Tiến - Trưởng Phòng Tuyển sinh và Công tác Sinh viên, Trường ĐH Kinh t?- Luật, góp ý ĐHQG-HCM không nên buộc thí sinh mang theo căn cước công dân, giấy báo d?thi, mà nên thay th?bằng việc xác nhận tài khoản định danh điện t?mức 2 trên điện thoại. Còn việc cấp giấy xác nhận điểm, thay vì gửi v?nhà, ông Tiến gợi ý nên gửi bản điện t?cho thí sinh đ?giảm bớt chi phí.</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Đối với các đ?xuất v?chuyển đổi s? TS Quốc Chính cho biết Hội đồng thi ĐGNL s?đưa vào thảo luận đ?xem xét kh?năng triển khai. “V?việc gửi giấy xác nhận điểm điện t? nếu các trường ĐH, CĐ đồng thuận không cần đóng dấu bản điểm thì s?tiết kiệm được nhiều chi phí. Tuy nhiên, chúng tôi s?trao đổi thêm với b?phận pháp lý đ?tránh vi phạm quy chế?</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Nha Trang Quách Hoài Nam đồng tình với k?hoạch t?chức k?thi ĐGNL năm 2024 theo hướng phát triển ổn định. V?k?thi ĐGNL năm 2025, ông Nam yêu cầu ĐHQG-HCM công b?nội dung thi c?th?của từng môn sao cho phù hợp với chương trình giáo dục ph?thông năm 2018.</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Trao đổi v?nội dung thi ĐGNL, TS Quốc Chính nhấn mạnh: “Quan điểm của chúng tôi là đ?thi ĐGNL phải đánh giá được những năng lực cơ bản nhất của việc học ĐH như kh?năng ngôn ng? tư duy logic, k?năng giải quyết vấn đề?Chúng tôi s?cân nhắc v?t?trọng câu hỏi ?các môn một cách hợp lý nhất?</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Ông Chính nói thêm, TTKT&amp;ĐGCLĐT s?công b?chi tiết thang điểm của mỗi phần thi, t?đó tạo cơ s?cho các trường chọn t?hợp xét tuyển cũng như quy định h?s?điểm từng môn phù hợp với nhu cầu tuyển sinh.</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">V?trăn tr?“nạn luyện thi?ĐGNL đang ngày càng diễn biến phức tạp của nguyên Trưởng ban Ban Công tác Sinh viên Lê Th?Thanh Mai, TS Quốc Chính cho rằng không th?nào “dẹp?được vấn nạn này và điều quan trọng là ĐHQG-HCM phải làm ra được những đ?thi đánh giá năng lực thật của học sinh.</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Khép lại phần thảo luận, TS Nguyễn Đức Nghĩa chia s? “Mục đích của k?thi tốt nghiệp THPT là đánh giá cách dạy và học THPT ch?không phải đ?xét tốt nghiệp. Do đó, những k?thi ĐGNL của các trường đại học s?càng tr?nên quan trọng vì nó đánh giá được năng lực thật s?của thí sinh. Tôi tin các trường ĐH, CĐ s?dựa trên kết qu?của các k?thi ĐGNL đ?làm cơ s?xét tuyển cho năm 2025?</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">TS Nghĩa mong Hội đồng thi s?rà soát ngân hàng câu hỏi cho phù hợp với chương trình giáo dục ph?thông năm 2018 và đảm bảo s?lượng câu hỏi đ?cho ít nhất 5 k?thi. Theo ông Nghĩa, k?thi ĐGNL không phải k?thi riêng của ĐHQG-HCM mà là k?thi chung đ?các trường ĐH tuyển sinh. Cho nên, ĐHQG-HCM cần truyền thông mạnh m?hơn đ?lan tỏa thông điệp này.</span></span></span></p> <p class="rtecenter"> PGS.TS Nguyễn Minh Tâm  phát biểu kết luận Hội ngh? <em>Ảnh:</em> <strong>Thu Thảo</strong></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Kết luận Hội ngh? Phó Giám đốc ĐHQG-HCM Nguyễn Minh Tâm tán thành những ý kiến đóng góp, đ?xuất mà các đại biểu đưa ra và đ?ngh?Thường trực Hội đồng thi, TTKT&amp;ĐGCL tiếp thu, đưa vào các quy định, quy ch?</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Ông Tâm khẳng định, ĐHQG-HCM s?duy trì việc t?chức Hội ngh?tổng kết công tác t?chức k?thi ĐGNL và kết hợp thêm nội dung của Hội ngh?tổng kết công tác lọc ảo nhóm phía Nam trong lần t?chức tiếp theo.</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Theo Hương Nhu - Thu Thảo - ĐHQG-HCM </span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;"> Mọi thông tin chi tiết xem tại: </span><a href="//vnuhcm.atsexuk.com/tin-tuc_32343364/danh-gia-nang-luc-se-la-ky-thi-chung-de-xet-tuyen-vao-cac-truong-dai-hoc/353537323364.html"><span style="color:#000000;">//vnuhcm.atsexuk.com/tin-tuc_32343364/danh-gia-nang-luc-se-la-ky-thi-chung-de-xet-tuyen-vao-cac-truong-dai-hoc/353537323364.html</span></a></span></span></p> <p class="rteright"><em><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">H?Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công ngh?Thông tin</span></span></span></em></p> <h1 style="margin-bottom:16px; padding:0pt 0pt 3.75pt 0pt"> </h1> </div></div></div> Wed, 29 Nov 2023 08:18:06 +0000 xhnv_hangdt 18234 at //atsexuk.com //atsexuk.com/danh-gia-nang-luc-se-la-ky-thi-chung-de-xet-tuyen-vao-truong-dai-hoc#comments Trường Đại học Công ngh?Thông tin - Thông tin - thông báo //atsexuk.com/thong-bao-hoc-bong-mext-2023 <a href="//atsexuk.com/thong-bao-hoc-bong-mext-2023"><img class="teaserimage" typeof="foaf:Image" src="//atsexuk.com/sites/vi/files/styles/thumbnail/public/teaserimage/no_image_available.png?itok=8RtLdAEc" alt=" Thông báo học bổng MEXT 2023" title=" Thông báo học bổng MEXT 2023" /></a><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Phòng ĐTSĐH&amp;KHCN thông báo Anh/Ch?học viên học bổng MEXT 2023 theo văn bản đính kèm.</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Học bổng MEXT 2023 tìm kiếm những ứng viên muốn đăng ký vào JAIST với tư cách là sinh viên nhận học bổng MEXT* cho chương trình đặc biệt mang tên “Chương trình phát triển nhà lãnh đạo toàn cầu theo phương pháp thiết k?đổi mới dựa trên khoa học tri thức? Chương trình này đã được MEXT chọn là một trong những “Chương trình sau đại học ưu tiên quốc tế?</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">*MEXT : B?Giáo dục, Văn hóa, Th?thao, Khoa học và Công ngh?Nhật Bản (Monbukagakusho)</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Thông tin v?học bổng xem tại file đính kèm: </span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;"> </span><a href="//sdh.uit.atsexuk.com/sites/default/files/202311/applicationguideformextoct2024ks_1.docx"><span style="color:#000000;">applicationguideformextoct2024ks_1.docx</span></a></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Mọi thông tin chi tiết xem tại: </span><a href="//sdh.uit.atsexuk.com/bai-viet/thong-bao-hoc-bong-mext-2023-0"><span style="color:#000000;">//sdh.uit.atsexuk.com/bai-viet/thong-bao-hoc-bong-mext-2023-0</span></a></span></span></p> <p class="rteright"><em><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">H?Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công ngh?Thông tin</span></span></span></em></p> <p class="rtejustify"> </p> <h1 class="rtejustify"> </h1> </div></div></div> Mon, 27 Nov 2023 08:14:17 +0000 xhnv_hangdt 18144 at //atsexuk.com //atsexuk.com/thong-bao-hoc-bong-mext-2023#comments Trường Đại học Công ngh?Thông tin - Thông tin - thông báo //atsexuk.com/thong-bao-chieu-sinh-lop-hoa-1-hsk-1-khai-giang-ngay-4122023 <a href="//atsexuk.com/thong-bao-chieu-sinh-lop-hoa-1-hsk-1-khai-giang-ngay-4122023"><img class="teaserimage" typeof="foaf:Image" src="//atsexuk.com/sites/vi/files/styles/thumbnail/public/image_from_word/405227066_899498995508930_7019962173189530290_n.jpg?itok=ypOz_Ud6" alt="Thông báo chiêu sinh lớp Hoa 1 - HSK 1 khai giảng ngày 4/12/2023" title="Thông báo chiêu sinh lớp Hoa 1 - HSK 1 khai giảng ngày 4/12/2023" /></a><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Thông báo chiêu sinh lớp Hoa 1 - HSK 1 vào tối 2,4,6 và tối 3,5,7 t?18h00 đến 20h15 tại trung tâm ngoại ng?Đại học Công ngh?Thông tin - ĐHQG TP HCM.</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Thời gian khai giảng: 04/12/2023. </span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Thời lượng 10 tuần. </span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Học phí ưu đãi 1.890.000? </span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Giáo trình HSK 1. </span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Bạn nào muốn học thì liên h?với Thầy tại phòng E 1.4.</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;"></span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;"></span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Mọi thông tin chi tiết xem tại: </span><a href="//www.facebook.com/nhatnguuit/posts/pfbid0ihq1zovg4UQ9YoqMrxyxLpxEDxeAyDtYyQf8G4Dzb3GsQaLaPFY2pxWC7G7ajvgml"><span style="color:#000000;">//www.facebook.com/nhatnguuit/posts/pfbid0ihq1zovg4UQ9YoqMrxyxLpxEDxeAyDtYyQf8G4Dzb3GsQaLaPFY2pxWC7G7ajvgml</span></a></span></span></p> <p class="rteright"><em><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">H?Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công ngh?Thông tin</span></span></span></em></p> <p> </p> </div></div></div> Mon, 27 Nov 2023 08:12:41 +0000 xhnv_hangdt 18139 at //atsexuk.com //atsexuk.com/thong-bao-chieu-sinh-lop-hoa-1-hsk-1-khai-giang-ngay-4122023#comments Trường Đại học Công ngh?Thông tin - Thông tin - thông báo //atsexuk.com/thong-bao-tuyen-sinh-chuong-trinh-lien-thong-bs-ms-tu-dai-hoc-len-thac-si-dot-2-nam-2023 <a href="//atsexuk.com/thong-bao-tuyen-sinh-chuong-trinh-lien-thong-bs-ms-tu-dai-hoc-len-thac-si-dot-2-nam-2023"><img class="teaserimage" typeof="foaf:Image" src="//atsexuk.com/sites/vi/files/styles/thumbnail/public/image_from_word/tuyen_sinh_2.png?itok=QXQKtnTb" alt="Thông báo tuyển sinh chương trình liên thông (BS-MS) t?Đại học lên Thạc sĩ Đợt 2 năm 2023" title="Thông báo tuyển sinh chương trình liên thông (BS-MS) t?Đại học lên Thạc sĩ Đợt 2 năm 2023" /></a><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p class="rtejustify"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Trường Đại học Công ngh?Thông tin, Đại học Quốc gia TPHCM trân trọng thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo (CTĐT) liên thông t?trình đ?đại học lên trình đ?thạc sĩ (liên thông Đại học-Thạc sĩ) ngành H?thống thông tin đợt 2 năm 2023 như sau:</span></span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">I. K?HOẠCH ĐĂNG KÝ CTĐT LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC –THẠC SĨ</span></span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Chương trình đào tạo liên thông Đại học ?Thạc sĩ được triển khai t?năm học 2022-2023 cho phép sinh viên có học lực khá giỏi có th?rút ngắn tổng thời gian học tập so với tổng thời gian đào tạo của trình đ?đại học và trình đ?thạc sĩ của ngành tương ứng. Sinh viên tham d?chương trình có th?đăng ký học và tích lũy các môn học trình đ?thạc sĩ t?năm th?3 trong quá trình học đại học. Các môn học tích lũy này được xét công nhận cho các môn ?trình đ?đại học (được xét tối đa 15 tín ch?.</span></span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Bậc Đại học ngành H?thống Thông tin, mã ngành 7480104</span></span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Bạc Thạc sĩ ngành H?thống Thông tin, mã ngành 8480104</span></span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">III. CH?TIÊU TUYỂN SINH: d?kiến 20 sinh viên</span></span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">IV. ĐIỀU KIỆN THAM D?CTĐT LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC-THẠC SĨ</span></span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Người d?tuyển là sinh viên đại học năm th?3, năm th?4 thỏa các tiêu chí sau tại thời điểm xét tuyển:</span></span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Đã học xong học k?5 theo thiết k?của chương trình đào tạo đại học</span></span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Điểm trung bình tích lũy tối thiểu: 7.0</span></span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">S?tín ch?tích lũy tối thiểu: 60</span></span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">V. THỜI GIAN, HÌNH THỨC XÉT TUYỂN, HÌNH THỨC ĐÀO TẠO, THỜI GIAN ĐÀO TẠO</span></span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Thời gian xét tuyển: tháng 12/2023.</span></span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Hình thức xét tuyển: xét tuyển thông qua đánh giá h?sơ và phỏng vấn chuyên môn.</span></span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Hình thức đào tạo, thời gian đào tạo: học tập trung, thời gian đào tạo: 5,5 năm (tổng thời gian tham gia CTĐT trình đ?đại học và CTĐT trình đ?thạc sĩ).</span></span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">VI. CÁC BƯỚC ĐĂNG KÝ</span></span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Bước 1: Đăng ký</span></span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Sinh viên đăng ký tham gia chương trình t?ngày ra thông báo đến 30/11/2023 trực tuyến tại link: <a href="//bitly.com.vn/awvn75">//bitly.com.vn/awvn75</a></span></span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Bước 2: Thông báo kết qu?lt;/span></span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Kết qu?xét duyệt s?được Trường gửi qua email cho sinh viên t?ngày 05/12/2023 ?08/12/2023.</span></span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Bước 3: Phỏng vấn (d?kiến 15 tháng 12 năm 2023)</span></span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Bước 4: Xác nhận tham gia chương trình liên thông Đại học-Thạc sĩ.</span></span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Sinh viên được thông báo đ?điều kiện tham gia CTĐT nộp phiếu trực tiếp tại Phòng đào tạo Sau Đại học&amp; Khoa học Công ngh?.</span></span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Thời gian đăng ký môn học trình đ?thạc sĩ d?kiến: Tháng 12 năm 2023.</span></span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Sau khi đăng ký môn học trình đ?thạc sĩ, sinh viên không cần đăng ký những môn học đại học được xét miễn tương ứng.</span></span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">VI. THÔNG TIN LIÊN H?lt;/span></span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Phòng ĐTSĐH&amp;KHCN (Phòng A106), Trường Đại học Công ngh?Thông tin:</span></span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Khu ph?6, P. Linh Trung, Q. Th?Đức, TP.HCM. Điện thoại: 0918 302 372 (Cô Minh).</span></span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Web: <a href="//www.sdh.uit.atsexuk.com">//www.sdh.uit.atsexuk.com</a> email: <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a></span></span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Phòng ĐTĐH: TS. Lâm Đức Khải.    Email: <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a></span></span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Khoa HTTT: TS. Cao Th?Nhạn.       Email: <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a></span></span></span></span></p> <p class="rtecenter"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal"></span></span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Thông tin chi tiết: </span></span><a href="//httt.uit.atsexuk.com/thong-bao-tuyen-sinh-chuong-trinh-lien-thong-bs-ms-tu-dai-hoc-len-thac-si-dot-2-nam-2023/"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal"><span style="text-decoration-skip-ink:none">//httt.uit.atsexuk.com/thong-bao-tuyen-sinh-chuong-trinh-lien-thong-bs-ms-tu-dai-hoc-len-thac-si-dot-2-nam-2023/</span></span></span></a></span></span></p> <p class="rteright"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:italic">Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công ngh?Thông tin</span></span></span></span></p> <p class="rtejustify"> </p><p> </p> <p> </p> </div></div></div> Sun, 26 Nov 2023 01:38:05 +0000 xhnv_ybn 18084 at //atsexuk.com //atsexuk.com/thong-bao-tuyen-sinh-chuong-trinh-lien-thong-bs-ms-tu-dai-hoc-len-thac-si-dot-2-nam-2023#comments Trường Đại học Công ngh?Thông tin - Thông tin - thông báo //atsexuk.com/citd-huong-dan-nop-ho-so-xet-tuyen-he-dao-tao-tu-xa <a href="//atsexuk.com/citd-huong-dan-nop-ho-so-xet-tuyen-he-dao-tao-tu-xa"><img class="teaserimage" typeof="foaf:Image" src="//atsexuk.com/sites/vi/files/styles/thumbnail/public/image_from_word/dao_tao_1.jpg?itok=3sSShnaG" alt="CITD - Hướng dẫn nộp h?sơ xét tuyển H?đào tạo t?xa" title="CITD - Hướng dẫn nộp h?sơ xét tuyển H?đào tạo t?xa" /></a><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p class="rtejustify"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Và th?là nửa chặng đường tuyển sinh đã đi qua rồi, những ngày qua, admin nhận được rất nhiều thắc mắc v?quy trình nộp h?sơ đăng ký xét tuyển h?đào tạo t?xa, vậy hôm nay các bạn theo chân admin nhé: </span></span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Bước 1: Ứng viên xem và chuẩn b?h?sơ d?tuyển tại </span></span><a href="//www.citd.vn/chuyen-muc/tuyen-sinh/ho-so-tuyen-sinh/"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal"><span style="text-decoration-skip-ink:none">//www.citd.vn/chuyen-muc/tuyen-sinh/ho-so-tuyen-sinh/</span></span></span></a></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Bước 2: Truy cập trang <a href="//tuyensinh.citd.vn/">//tuyensinh.citd.vn/</a> đ?nộp h?sơ theo hướng dẫn.</span></span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Bước 3: Kiểm tra email cá nhân và theo dõi tiến đ?xét h?sơ tại: </span></span><a href="//tuyensinh.citd.vn/signin"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal"><span style="text-decoration-skip-ink:none">//tuyensinh.citd.vn/signin</span></span></span></a></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Bước 4: Sau khi nhận email h?sơ hợp l? gửi toàn b?bản giấy (đảm bảo đã sao y chứng thực) v?địa ch?Trung tâm Phát triển Công ngh?Thông tin, s?07 - 09 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM (tầng 1, toà E).</span></span></span></span></p> <p class="rtecenter"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal"></span></span></span></span></p> <p><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Thông tin chi tiết: </span></span><a href="//www.facebook.com/CITD.UIT/posts/pfbid0wKkfFPEvUSJjSXYgZDsENuEi8pJcU7Zu2s5q1J6Sm4ZB1r66EBDCG6R5GYrZDdA2l"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal"><span style="text-decoration-skip-ink:none">//www.facebook.com/CITD.UIT/posts/pfbid0wKkfFPEvUSJjSXYgZDsENuEi8pJcU7Zu2s5q1J6Sm4ZB1r66EBDCG6R5GYrZDdA2l</span></span></span></a></span></span></p> <p class="rteright"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:italic">Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công ngh?Thông tin</span></span></span></span></p> <p> </p> </div></div></div> Sun, 26 Nov 2023 01:36:28 +0000 xhnv_ybn 18079 at //atsexuk.com //atsexuk.com/citd-huong-dan-nop-ho-so-xet-tuyen-he-dao-tao-tu-xa#comments Trường Đại học Công ngh?Thông tin - Thông tin - thông báo //atsexuk.com/thu-thap-thong-tin-bai-bao-giai-thuong-cua-sv-khoa-cnpm-nam-2023 <a href="//atsexuk.com/thu-thap-thong-tin-bai-bao-giai-thuong-cua-sv-khoa-cnpm-nam-2023"><img class="teaserimage" typeof="foaf:Image" src="//atsexuk.com/sites/vi/files/styles/thumbnail/public/teaserimage/no_image_available.png?itok=8RtLdAEc" alt="Thu thập thông tin bài báo, giải thưởng của SV khoa CNPM năm 2023" title="Thu thập thông tin bài báo, giải thưởng của SV khoa CNPM năm 2023" /></a><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Nhằm phục v?cho việc khen thưởng cuối năm 2023 của Khoa cho các SV có thành tích xuất sắc trong việc NCKH và các cuộc thi học thuật, các bạn SV có bài báo Khoa học hoặc các Giải thưởng trong năm 2023  vui lòng điền vào form sau.</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Hạn chót: Đến hết ngày 03/12/2023.</span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Link form: <a href="//forms.gle/zHceayDfR5mMZJfz5">//forms.gle/zHceayDfR5mMZJfz5</a></span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">Mọi thông tin chi tiết xem tại: </span><a href="//se.uit.atsexuk.com/tin-tuc/12-su-kien-noi-bat/1584-thu-th%E1%BA%ADp-th%C3%B4ng-tin-b%C3%A0i-b%C3%A1o,-gi%E1%BA%A3i-th%C6%B0%E1%BB%9Fng-c%E1%BB%A7a-sv-khoa-cnpm-n%C4%83m-2023.html"><span style="color:#000000;">//se.uit.atsexuk.com/tin-tuc/12-su-kien-noi-bat/1584-thu--thập-thông-tin-bài-báo,-giải-thưởng-của-sv-khoa-cnpm-năm-2023.html</span></a></span></span></p> <p class="rteright"><em><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#000000;">H?Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công ngh?Thông tin</span></span></span></em></p> <p> </p> </div></div></div> Fri, 24 Nov 2023 09:58:23 +0000 xhnv_hangdt 17859 at //atsexuk.com //atsexuk.com/thu-thap-thong-tin-bai-bao-giai-thuong-cua-sv-khoa-cnpm-nam-2023#comments Trường Đại học Công ngh?Thông tin - Thông tin - thông báo //atsexuk.com/thong-bao-ve-viec-gia-han-thoi-gian-dang-ky-tham-kham-suc-khoe <a href="//atsexuk.com/thong-bao-ve-viec-gia-han-thoi-gian-dang-ky-tham-kham-suc-khoe"><img class="teaserimage" typeof="foaf:Image" src="//atsexuk.com/sites/vi/files/styles/thumbnail/public/image_from_word/thong_bao_31.jpg?itok=PRKRYVxi" alt="Thông báo v?việc gia hạn thời gian đăng ký thăm khám sức khỏe" title="Thông báo v?việc gia hạn thời gian đăng ký thăm khám sức khỏe" /></a><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p class="rtejustify"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên thực hiện khám sức khỏe theo Thông báo s?770/TB-TTQLKTX ngày 16/11/2023 v?việc khám sức kho?và lập h?sơ sức kho?điện t?cho sinh viên nội trú năm học 2023-2024 (Thông báo 770), Trung tâm Quản lý Ký túc xá (Trung tâm) thông báo v?việc gia hạn thời gian đăng ký nơi khám và chọn thời gian khám sức khỏe như sau:</span></span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Sinh viên Khu A: Thời hạn thực hiện đăng ký đến 24 gi?00 ngày 25/11/2023  (Lịch cũ theo Thông báo 770 là ngày 22/11/2023, sau 24 gi?00 ngày 25/11/2023 Trung tâm s?ngưng tiếp nhận thông tin đăng ký).</span></span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Sinh viên Khu B: Thời hạn thực hiện đăng ký đến 24 gi?00 ngày 28/11/2023 (Lịch cũ theo Thông báo 770 là ngày 22/11/2023, sau 24 gi?00 ngày 28/11/2023 Trung tâm s?ngưng tiếp nhận thông tin đăng ký).</span></span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Lưu ý: Sau ngày 25/11/2023, sinh viên nội trú tại Ký túc xá Khu A có th?chọn thời gian và khám sức kho?tại Ký túc xá Khu B (thời gian đăng ký gia hạn đến hết ngày 28/11/2023, thời gian khám t?ngày 02/12/2023 đến ngày 26/12/2023).</span></span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Trung tâm thông báo đến toàn th?sinh viên biết và thực hiện.</span></span></span></span></p> <p class="rtecenter"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal"></span></span></span></span></p> <p class="rtejustify"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal">Thông tin chi tiết: </span></span><a href="//ktx.vnuhcm.atsexuk.com/tin-tuc/ve-viec-gia-han-thoi-gian-dang-ky-kham-suc-khoe-410.html"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:normal"><span style="text-decoration-skip-ink:none">//ktx.vnuhcm.atsexuk.com/tin-tuc/ve-viec-gia-han-thoi-gian-dang-ky-kham-suc-khoe-410.html</span></span></span></a></span></span></p> <p class="rteright"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:Times New Roman;"><span style="font-weight:400; font-variant:normal; white-space:pre-wrap"><span style="font-style:italic">Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công ngh?Thông tin</span></span></span></span></p> <p> </p> </div></div></div> Fri, 24 Nov 2023 08:04:27 +0000 xhnv_ybn 17814 at //atsexuk.com //atsexuk.com/thong-bao-ve-viec-gia-han-thoi-gian-dang-ky-tham-kham-suc-khoe#comments