bet365 betting Nền tảng chính thức

Skip to content
  • Tiếng Việt
  • English

Công bố ba công khai

Công bố ba công khai của trường bet365 betting theo qui định của Bộ GD-ĐT:

- Năm học 2011-2012

- Năm học 2012-2013

- Năm học 2013-2014

- Năm học 2014-2015

- Năm học 2015-2016

- Năm học 2016-2017

- Năm học 2017-2018

- Năm học 2018-2019

- Năm học 2019-2020

- Năm học 2020-2021

Năm học 2021-2022
Năm học 2022-2023
CÔNG KHAI KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VIỆC LÀM ĐỐI VỚI SINH VIÊN CHÍNH QUY
Năm 2016 

Công khai công tác khảo sát tình hình việc làm đối với sinh viên chính quy tốt nghiệp năm 2016 (Theo Công văn số: 2919/BGDĐT-GDĐH ngày 10 tháng 07 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp)

a) Danh sách sinh viên tốt nghiệp năm 2016;

b) Danh sách sinh viên tốt nghiệp năm 2016 được khảo sát;

c) Tổng hợp kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp;

d) Kế hoạch khảo sát sinh viên tốt nghiệp;

e) Mẫu phiếu khảo sát;

f) Qui định về việc lấy ý kiến phản hồi sinh viên tốt nghiệp

Năm 2017

Công khai công tác khảo sát tình hình việc làm đối với sinh viên chính quy tốt nghiệp năm 2017 (Theo Công văn số: 2919/BGDĐT-GDĐH ngày 10 tháng 07 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp)

a) Báo cáo về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2017;

b) Tổng hợp kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp;

c) Danh sách SV tốt nghiệp năm 2017;

d) Danh sách SV phản hồi năm 2017;

Danh sách giảng viên thỉnh giảng

- Năm 2017

Năm 2018

Công khai công tác khảo sát tình hình việc làm đối với sinh viên chính quy tốt nghiệp năm 2018 (Theo Công văn số: 2919/BGDĐT-GDĐH ngày 10 tháng 07 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp)

a) Tổng hợp kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2018;

b) Danh sách SV tốt nghiệp năm 2018;

c) Danh sách SV phản hồi năm 2018;

Năm 2019

Công khai công tác khảo sát tình hình việc làm đối với sinh viên chính quy tốt nghiệp năm 2019 (Theo Công văn số: 2919/BGDĐT-GDĐH ngày 10 tháng 07 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp)

a) Báo cáo về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2019;

b) Tổng hợp kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp;

c) Danh sách SV tốt nghiệp năm 2019;

d) Danh sách SV phản hồi năm 2019;

Năm 2020

Công khai công tác khảo sát tình hình việc làm đối với sinh viên chính quy tốt nghiệp năm 2020 (Theo Công văn số: 2919/BGDĐT-GDĐH ngày 10 tháng 07 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp)

a) Báo cáo về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2020;

b) Tổng hợp kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp;

c) Danh sách SV tốt nghiệp năm 2020;

d) Danh sách SV phản hồi năm 2020;

Năm 2021

Công khai công tác khảo sát tình hình việc làm đối với sinh viên chính quy tốt nghiệp năm 2021 (Theo Công văn số: 2919/BGDĐT-GDĐH ngày 10 tháng 07 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp)

a) Báo cáo về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2021;

b) Tổng hợp kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp;

c) Danh sách SV tốt nghiệp năm 2021;

d) Danh sách SV phản hồi năm 2021;